مجموعه رفاهی بلوط

مجموعه رفاهی بلوط

در سال 1342 همزمان با انتقال موسسه از خیابان سعدی به شمال تهران، شرکت تعاونی مصرف کارکنان در جلسه ای با حضور آقایان دکتر شریف (رییس وقت موسسه)، مهندس ورزگر، غفاری، مهندس کلالی و مهندس شکوهی به عنوان موسسین آن تاسیس گردید.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه

در سال 1342 همزمان با انتقال موسسه از خیابان سعدی به شمال تهران، شرکت تعاونی مصرف کارکنان در جلسه ای با حضور آقایان دکتر شریف (رییس وقت موسسه)، مهندس ورزگر، غفاری، مهندس کلالی و مهندس شکوهی به عنوان موسسین آن تاسیس گردید.

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

در سال 1342 همزمان با انتقال موسسه از خیابان سعدی به شمال تهران، شرکت تعاونی مصرف کارکنان در جلسه ای با حضور آقایان دکتر شریف (رییس وقت موسسه)، مهندس ورزگر، غفاری، مهندس کلالی و مهندس شکوهی به عنوان موسسین آن تاسیس گردید.

اخبار جدید از بلوط

برگزاری مراسم پایان سال شرکت ایرانسل

در سال 1342 همزمان با انتقال موسسه از خیابان سعدی به شمال تهران، شرکت تعاونی مصرف کارکنان تاسیس گردید.

استقرار شرکت کنندگان در مسابقه ربوکاپ

در سال 1342 همزمان با انتقال موسسه از خیابان سعدی به شمال تهران، شرکت تعاونی مصرف کارکنان تاسیس گردید.

برگزاری مراسم پایان سال شرکت ایرانسل

در سال 1342 همزمان با انتقال موسسه از خیابان سعدی به شمال تهران، شرکت تعاونی مصرف کارکنان تاسیس گردید.

استقرار شرکت کنندگان در مسابقه ربوکاپ

در سال 1342 همزمان با انتقال موسسه از خیابان سعدی به شمال تهران، شرکت تعاونی مصرف کارکنان تاسیس گردید.

چرا بلوط؟

هتل 3ستاره

شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

تالار 250نفره

شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

رستوران فرسکا

شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور